nušikti

nušikti
nušìkti, nùšika, -o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, : ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas – tik nusišìkt (netikęs) Jnšk. Eik nusišìkt į dilgėles, tai pereis piktumas Grš. Iš to kytrumo (šykštumo) nusišìkt[ų] ir suvalgyt[ų], bet tik kitam neduot[ų] Trgn. Ko tarški, kaip gero[je] vieto[je] nusišikusi?! Šts. Tingiu. – Nusišìk vingiu [, tai netingėsi] Grš. Drabstos kap katė nusišìkus Ml. Tu nepaslenkęs nori nusišìkt Klt. Arba sakai, arba nusišiki KrvP(Vlkv). Ar tu jam sakęs, ar nusišikęs, tai vis tiek pat Jnšk. 2. tr. NdŽ, Pv, Jrb, KlvrŽ, Slm apteršti, nubjauroti, nudergti išmatomis: Pūdymas jau visai nùšiktas, nėr kur ganyt Gs. Žąsiukai numina, nùšika tas pievas Rz. ^ Sėdi kap nùšiktas (nejudėdamas, ramiai) . 3. tr., intr. Mžš kalbančiojo teiginiui pašiepti, paneigti: Nušìks tau, o ne nupirks Kp. Nudribs – nušiks! Ko man nenudrimba?! Mžš. | refl.: Juze, duok man peilio! – Nusišik! Jnšk. 4. tr. Gs, Mrj, Dbk prk. nudėti, nukišti: Kur tu nušikai peilį? Dbč. 5. tr. Žal prk. apgauti: Bekortuodamas jis visus nušìko Alk.Šn, Jnk, Jrb, Sb pavogti: Paliko teip tą dviratį, da kas nušìks Gs. 6. refl. prk. nusigyventi: Anie buvo tiek nusišìkę – baisiai gyveno Lks. \ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nušikti — nuši̇̀kti vksm. Balañdžiai nuši̇̀ko palángę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptukti — 1 aptùkti intr. 1. R138, MŽ182, N, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1 kiek nutukti: Šmotą jau aptùkęs penimas jautis, paršas J. Jis ne aptùkęs, ale išpūstas Skr. Paršelis jau biškį aptuko, greitai galės pjauti Pln. Jis aptukèsnis, kai buvo – visai kitas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusišikimas — nusišikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ → nušikti 1 (refl.). šikimas; apsišikimas; išsišikimas; nusišikimas; prišikimas; susišikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaikioti — 1. NdŽ, KŽ, Ms, Žr iter. dem. nušikti 2: Nušaikiojo visus pašalius, dabar ir patiem negražu Srv. Nušaikiotas kiemas, baisu Pvn. Suleido karves į kiemą – visus takus nušaikiojo Skd. 2. tr. prk. vlg. netvarkingai numėtyti: Nušaikiojo visą lauką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikinti — nušìkinti tr. vlg. 1. J.Jabl, Grš, Ut, BsPI42(Rg) caus. nušikti 1: Priš guldant vaiką reik numyžinti ir nušìkinti Vkš. 2. mėšlu nutręšti: Važiuona žmonys su purmankoms nušìkinti klioštoriaus pūdymus Šts. 3. prk. ką darant nutrumpinti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršikti — paršìkti, par̃šika, o (par̃šikė) intr. vlg. prk. kalbančiojo teiginiui paneigti: Moma pareina! – Par̃šika! Db. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikti — pašìkti, pàšika, o (pàšikė) vlg. 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ tuštinantis pašalinti: Paršas pašìks mėšlo, o kiek suės! Jd. ^ Pasakysu pasaką, ka šuo pašìko ašaką Slnt. Kad duosiu, tai tu velnią pašiksi LTR(Lbv). Ir pašikė višta šūdo, pusę balto,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”